برای نخستین بار مشاهده شد: دو بار فوران ماده از یک سیاه چاله فضایی

درحال بارگذاري ....